Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.SexShopMarket.PL

 

 

§ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sexshopmarket.pl prowadzony jest przez firmę P4UTV Sp.z o.o. NIP 6751593452 Adres: ul. Wodna 6, 30-556 Kraków 

 

1a. Definicje:

 

a) Adres Korespondencyjny Sprzedającego - P4UTV Sp.z o.o. ul. Wodna 6, 30-556 Kraków 

 

b) Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są ustawowo wolne od pracy,

 

c) Formularz Zamówienia – formularz opisany w § 4 ust. 4, który umożliwia złożenie Sprzedającemu przez Kupującego Zamówienia (w rozumieniu określonym w lit. t) stanowiącego ofertę zakupu określonych Produktów wraz z wyborem sposobu dostawy i płatności,

 

d) Klient; Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, o której mowa w ust. 4, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym,

 

e) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ze zm.,

 

f) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w myśl art. 22 idx. 1 Kodeksu Cywilnego,

 

g) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – odpowiedź Sprzedającego w formie wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta w formie złożonego przez niego wcześniej Zamówienia oraz w szczególności potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

 

h) Produkt – rzecz ruchoma lub usługa, którą może nabyć Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego od Sprzedającego,

 

i) Przedsiębiorca – podmiot zdefiniowany w art. 43 idx. 1 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, nabywający od Sprzedającego Produkty w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

j) Punkt Odbioru – sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie wysyłkową

k) Rachunek Bankowy Sprzedającego – 63 2490 0005 0000 4600 7007 8591

 

l) Regulamin – niniejszy regulamin,

m) Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem sexshopmarket.pl,

 

n) Sprzedający; Usługodawca – P4UTV Sp.z o.o. NIP 6751593452 Adres: ul. Wodna 6, 30-556 Kraków 

 

o) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta lub zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

 

p) Usługa Elektroniczna – usługa, której świadczenie odbywa się drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

 

r) Usługobiorca – osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę,

 

s) Witryna Produktu – witryna w Sklepie Internetowym Sprzedającego, na której prezentowany jest produkt, jego cena oraz informacja na temat jego dostępności,

 

t) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę nabycia określonych Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym od Sprzedającego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, czyniące zadość wymaganiom wskazanym w art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,

 

u) Złożenie Zamówienia – chwila, w której Klient składa Zamówienie w sposób wskazany w § 4 ust. 4 lit. b,

 

w) Adres E-mail Sprzedającego - [email protected]

 

2. Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, za wyjątkiem postanowień wyraźnie odnoszących się wyłącznie do Konsumentów lub wyłącznie do Przedsiębiorców.

 

3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

4. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna działająca poprzez upoważnione do tego organy.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Szersze informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawiera § 1a Regulaminu.

 

6. Konsument może porozumiewać się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected], pod numerem telefonu: (+ 48) 530 877 870 (w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze)jak również pisemnie (korespondencyjnie) na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.

7. Umowa Kupującego ze Sprzedającym może być zawarta wyłącznie w języku polskim.


§ 1a

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów Sklepu Internetowego są przetwarzane przez Sprzedającego/Usługodawcę.

 

2. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy, chyba, że Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych albo na otrzymywanie informacji handlowych również po wygaśnięciu Umowy Sprzedaży w formie Newsletteru.

3. Dane osobowe nie są oraz nie będą udostępniane podmiotom trzecim dla celów marketingowych.

4. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących powszechnie przepisach.

6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży.

 

§ 2

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki (w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są obliczane i wskazywane każdorazowo Klientowi w trakcie składania Zamówienia jeszcze przed jego wysłaniem.

 

3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia (stanowiącego ofertę nabycia Produktów od Sprzedającego), co następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i wysłania go Sprzedającemu w sposób wskazany w § 4 ust. 4.

 

3a. W trakcie procesu składania zamówienia (przed jego finalnym wysłaniem) Klient informowany jest o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia.

 

4. Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia w formie Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

 

4a. Świadczenie Klienta będącego Przedsiębiorcą staje się w całości wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 4, chyba, że Klient będący jednocześnie przedsiębiorcą zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 3 ust. 1 lit. a lub c. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży.

4b. Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od momentu Zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 4, chyba że zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 3 ust. 1 lit. a lub c. W przypadku braku wpłaty w terminie określonym w zdaniu pierwszym Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Konsumentem Umowy Sprzedaży.

 

5. Sprzedający utrwali, zabezpieczy i udostępni Klientowi treść zawieranej Umowy Sprzedaży poprzez:

 

a) udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,


b) wysłanie Klientowi Potwierdzenia Złożenia Zamówienia na adres e-mail wskazany jako właściwy podczas rejestracji Konta,


c) załączenie do wysyłanych przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy,


d) utrwalenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sprzedającego.

 

§ 3

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY, TERMINY I SPOSOBY DOSTAWY

Metody dostawy i płatności zostały opisane w odpowiednich zakładkach informacyjnych sklepu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl